• Nikel sulfat
  • Nikel xlorid
  • Xrom kislotasi
  • Natriy siyanidi
  • Mis siyanidi
  • Kaliyli prussiat
  • Sink siyanidi
  • Qalay sulfat
  • Qalay xlorid
  • Nikel karbonat
  • Nikel sulfat
  • Nikel nitrat
  • Nikel asetat
  • Borik kislotasi
  • Faollashtirilgan uglerod
  • Ammoniy xlorid
  • Ammoniy ftorid
  • Ammoniy biflorid
  • Ammoniy tiosiyanatlar
  • Ammoniy molibdat
  • Mis karbonat
  • Mis xlorid
  • Sink xlorid
  • Sink oksidi
  • Sink sulfat
  • Natriy bikromat
  • Natriy ftorid
  • Natriy biftorid
  • Natriy molibdat
  • Kaliy natriy tartrat
  • Natriy Stannat
  • Natriy metasilikat
  • Natriy metabisulfit
  • Natriy sulfid
  • Kaustik soda
  • Kaliy dixromati
  • Kaliy xlorid
  • Kaliy tiosiyanatlar
  • Kaliy gidroksidi
  • Kaliy karbonat
  • Kobalt sulfat
  • Kobalt xlorid
  • Kobalt nitrat
  • Kobalt asetat
  • Kobalt gidroksidi
  • Tio karbamid
  • Trinatriy fosfat
  • Kaliy polisulfidi
  • Ftorborik kislota
  • Temir 3 xlorid
  • Qo’rg’oshin Fluoroborat
  • Bariy xlorid
  • Selen dioksidi
  • Qalay pirofosfat
  • Mis sulfat
  • Mis nitrat
  • Kaliy kumush siyanidi
  • Kumush siyanid
  • Kumush nitrati
  • Kaliy oltin siyanidi
  • Natriy gipofosfit
  • Natriy saxarin